BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4366/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩuViệt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việcban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàngchịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nẵngtại thông báo số 66/TB-PTPL ngày 16/4/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất tạo bọt dùng để lọc vàng.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Việt Lào. Địa chỉ: Đăk mế, Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum. MST: 6100225921.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 445/NKD01 ngày 14/02/2014 tại Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là chế phẩm hóa chất chứa hỗn hợp các este béo, rượu béo, axit béo và các chất khác.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Montanol 800.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất chứa hỗn hợp các este béo, rượu béo, axit béo và các chất khác.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Montanol 800.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc Nhóm 38.24: "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.90: "- Loại khác", mã số 3824.90.99; "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng (đơn vị yêu cầu PTPL);
- Trung tâm PTPL và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường