BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4372/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thànhphố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 238/TB-PTPLHCM-14 ngày 10/02/2014 và đề nghịcủa Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hànghóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm Plastic / ACRYLIC SOLID SURFACE 12mm(T)x760mm(W)x3680mm(L) (mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Hòn Ngọc Đỏ, Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0310348686

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 187097/NKD01 ngày 20/12/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm Plastic từ poly (metyl metacrylat).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: ACRYLIC SOLID SURFACE 12mm(T)x760mm(W)x3680mm(L)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm plastic từ poly(metyl metacrylat).

Ký, mã hiệu, chủng loại: P-004

Nhà sản xuất: HANWHA L & C CORPORATION (KOREA)

thuộc nhóm 39.20 "Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic; không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác", phân nhóm "- Từ polyme acrylic", mã số 3920.51.00 "- - Từ poly(metyl metacrylat) tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi Cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường