BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4375/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích và bổ sung thông tin của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chinhánh TP Hồ Chí Minh) tại thông báo số 445/TB-PTPLHCM-14 ngày 06/03/2014, côngvăn số 694/PTPLHCM-NV ngày 11/4/2014, văn bản bổ sung công dụng của Công tyTNHH Bạc Đạn SST Việt Nam tại công văn số 002/SST /Im-Ex ngày 27/3/2014 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Miếng lọc sỉ cho kim loại lỏng 50x50x22mm - 10PPI (Sic ceramic foam filter)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Bạc Đạn SST Việt Nam; Đ/c: Số 6-8 Vsip II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam Singapore II-A, Tân Uyên, Bình Dương; MST: 3701902185

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 3366/NDT-KCK ngày 11/10/2013 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm lọc xỉ kim loại từ gốm dạng lỗ rỗng, có độ cứng nhỏ hơn 9 trong thang đo độ cứng Mohs, kích thước 50x50x22mm, thành phần chính gồm silicon, carbide, nhôm oxit, silic dioxit, mullit và sắt oxit.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Sic ceramic foam filter

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm lọc xỉ kim loại từ gốm dạng lỗ rỗng, có độ cứng nhỏ hơn 9 trong thang đo độ cứng Mohs, kích thước 50x50x22mm, thành phần chính gồm silicon, carbide, nhôm oxit, silic dioxit, mullit và sắt oxit.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 69.09"Đồgồm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác; máng, chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm, sứ; bình, hủ, liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng"; phân nhóm - đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong hóa học hoặc kỹ thuật khác; mã số 6909.19.00 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi Cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường