BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4388/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại tp. Hải Phòng) tại thông báo số 322/TB-CNHP ngày 19/3/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: SP dinh dưỡng y tế TP bổ sung Ensure Plus Vanilla (24 hộp x 237ml/thùng), (năng lượng 150kcal, protein 5.5g)/100ml, từ sucrose, ngô, protein sữa, vitamin, chất khoáng… Dùng cho người lớn hoặc trẻ từ 4 tuổi (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Châu Đại Dương; địa chỉ: 87 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0304807349.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 20994/NKD01 ngày 31/12/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan tp. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Sản phẩm dinh dưỡng y tế dạng lỏng, có thành phần gồm đạm, đường, béo và hương liệu, đóng gói 237ml/1 lon nhôm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ensure Plus Vanilla 237ml.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm dinh dưỡng y tế dạng lỏng, có thành phần gồm đạm, đường, béo và hương liệu.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ensure Plus Vanilla 237ml.

Nhà sản xuất: Abbott Laboratories - Mỹ.

thuộc nhóm 21.06 "Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 2106.90 "- Loại khác", "- - Loại khác", mã số 2106.90.96 "- - Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ (cục HQ tp. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường