BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4392/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thànhphố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 482/TB-PTPLHCM-14 ngày 12/3/2014 và đề nghịcủa Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hànghóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Copolyme Etylen - Vinyl Axetat (Ethylene - Vinyl Acetate Copolymer Evathene UE653-04), nguyên sinh, dạng hạt (mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Tex Year Việt Nam. Địa chỉ: Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700710593

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 5772/NKD05 ngày 07/12/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme Etylen - Vinyl Acetat (Thành phần Polyetylen trội hơn).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ethylene - Vinyl Acetate Copolymer Evathene

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme Etylen - Vinyl Acetat (Thành phần Polyetylen trội hơn).

Ký, mã hiệu, chủng loại: UE653-04

Nhà sản xuất: USI Corporation (Taiwan)

thuộc nhóm 39.01 "Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh", mã số 3901.30.00 "- Copolyme etylen-vinyl axetat" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần
(Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường