BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO BỔ SUNG

THÔNG BÁO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Tiếp theo thông báo số 67/2014/TB-LPQT ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việcNghị định thư của Công ước về Quyền lợiquốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trangthiết bị tàu bay (Protocol to the Convention on International Interests inMobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment), thông qua tạiCape Town ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Bộ Ngoại giao xin thông báobổ sung nội dung sau:

Tuyên bố theo Điều XXX(1) đối với Điều XIII

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XIII.

sau đoạn:

“Tuyên bố theo ĐiềuXXX(1) đối với Điều XII Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XII.” tại thông báo số 67/2014/TB-LPQT nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh