ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 44/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 1983

THÔNG BÁO

VỀTHỜI HẠN TIẾN HÀNH LÀM ĐƠN XIN PHÉP NHẬN TIỀN, NHẬN HÀNG CỦA THÂN NHÂN Ở NƯỚC NGOÀIGỞI VỀ.

Căn cứ vào Quyết định 151/HĐBT ngày 31-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về việc các gia đình có thânnhân định cư ở nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa nhận tiền, nhận hàng dothân nhân gởi về.
Căn cứ vào các Thông tư của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 09/TTLB /NgT-NH ngày31-01-1983 của Liên bộ Ngoại thương – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hànhQuyết định 151/HĐBT .
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thời gian tiến hành làm đơn xinphép nhận tiền, nhận hàng của thân nhân ở nước ngoài gởi về như sau :

1. Những hộ gia đình thường xuyênnhận tiền, nhận hàng từ nước ngoài gởi về phải làm đơn xin phép Ủy ban nhân dânthành phố.

Đơn được in sẵn theo mẫu và do Uỷban nhân dân phường xã phân phối. người nhận đơn (3 bản) phải nộp một khoản lệphí là 10đ ( mười đồng ); đơn làm xong nộp cho Uỷ ban nhân dân phường, xã nơicư trú. Uỷ ban nhân dân phường, xã cấp lại một giấy biên nhận: “đã nhận đơn xinphép nhận tiền, nhận hàng”.

2. Uỷ ban nhân dân phường, xã đốichiếu đơn với sổ hộ khẩu, ghi thị thực và chuyển về Hội đồng xét duyệt của Uỷban nhân dân thành phố để xét cấp giấy phép.

Khi đơn được xét duyệt, Uỷ ban nhândân thành phố sẽ cấp giấy phép và chuyển đế Phân cục Hải quan, Ngân hàng Ngoạithương để hai cơ quan này cấp sổ nhận tiền và sổ nhận hàng.

3. Phân cục Hải quan và Ngân hàngNhà nước tổ chức việc phát hai loại sổ cho từng hộ. Khi nhận mỗi loại sổ (tiềnhoặc hàng) phải nạp 50đ/1 cuốn (năm chục đồng) tiền lệ phí và tiền công in ấnchỉ cho Phân cục Hải quan.

Sổ nhận tiền và sổ nhận hàng đượcsử dụng cho nhiều năm, khi hết sẽ được đổi mua sổ mới.

Ngoài hai khoản lệ phí đơn và sổnêu trên, người được cấp sổ nhận tiền, nhận hàng không phải nạp thêm bất kỳ mộtkhoản tiền nào khác.

4. Thời gian tiến hành ấn địnhnhư sau :

- Các hộ có nhận tiền hoặc hàng củangười thân gởi về làm đơn xin phép nhận tiền, nhận hàng và nạp cho Ủy ban nhândân phường, xã nơi cư trú. Uỷ ban nhân dân phường, xã bắt đấu tiếp nhận đơn từngày 28-3-1983.

- Khi nhận đơn, Ủy ban nhân dân phường,xã phải cấp một giấy biên nhận cho người nộp, có ghi số lưu chiếu và ngày nhậnđơn vào đơn (để dễ đối chiếu).

- Sau khi nhận đơn, Uỷ ban nhân dânphường, xã phải chứng thực danh sách những người trong gia đình do đương sự khailà đúng với sổ hộ khẩu và trực tiếp chuyển ngay lên Hội đồng xét duyệt đặt tạiquận, huyện trong vòng 72 giờ.

- Từ ngày 01-4-1983 đến ngày 30-4-1983,Hội đồng xét duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức việc xem xét đơn vàcấp giấy phép theo từng quận, huyện đồng thời chuyển đến Phân cục Hải quan,Ngân hàng Ngoại thương để làm thủ tục cấp sổ.

- Bắt đầu phát sổ nhận tiền, nhậnhàng cho dân từ ngày 02-5-1983.

(Thời gian biểu trên đây đã đượcChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt, cho phép thành phố Hồ Chí Minh chậm hai thángso với các tỉnh có thời gian tốt về mọi mặt).

Yêu cầu các cơ quan chức năng, Uỷban nhân dân các phường, xã, quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiệm chỉnhthông báo này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn