VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CẢICÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN, KHO BẠC

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại trụsở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tácthủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc. Tham dự cuộchọp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Vănphòng Chính phủ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước,đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏvà vừa Việt Nam. Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức dựhọp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

Công tác cải cách thủ tục hànhchính trong lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc thời gian qua đã đạt được nhữngkết quả tích cực, nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa theo hướng hiệnđại, giảm đáng kể chi phí thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổchức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả trên đây thể hiện nỗ lực củacác ngành thuế, hải quan, kho bạc và của Bộ Tài chính trong công tác cải cáchhành chính.

Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được,thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc vẫn còn nhiều bất cậpso với yêu cầu tạo môi trường đầu tư tốt, thuận lợi cho hoạt động sản xuất,kinh doanh và hội nhập quốc tế. Một bộ phận công chức trong ngành thuế, hảiquan, kho bạc trong thực thi công vụ còn tiêu cực, gây khó khăn cho doanhnghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tình trạng buôn lậu, gian lậnthương mại, trốn thuế, lãng phí trong chi tiêu công còn diễn ra. Cải cách thủtục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuấtkinh doanh, giảm chi phí nhưng phải quan tâm đến mặt thứ hai là chống thấtthoát ngân sách, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế.

Trên cơ sở những kết quả đã đạtđược, để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian tới,yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sauđây:

1. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo các ngành thuế, hải quan,kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, hiệnđại; Triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệmphối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính thuộclĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2014.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phươngán đơn giản hóa những thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển vàchi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012; chậm nhất trong QuýII năm 2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát.

- Thực hiện công khai, minh bạch vềthủ tục hành chính để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việcthực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơquan, đơn vị trong ngành thuế, hải quan, kho bạc; phát hiện và xử lý nghiêm cánbộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hànhchính.

- Tăng cường công tác đối thoạigiữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan về những khó khăn, vướng mắcđể xử lý kịp thời.

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vịtrí công tác đối với cán bộ, công chức ở những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra thamnhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cựctrong thi hành công vụ.

2. Bộ Tư pháp

- Đôn đốc việc rà soát và thực hiệnđơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủtrình bày tại báo cáo giải trình và trả lời chất vất trước Quốc hội: "Tậptrung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thành lập và giải thểdoanh nghiệp, tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên, xây dựng, giấy tờ công dân… đểtạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp:

- Tiếp tục đôn đốc các bộ, địaphương khẩn trương rà soát và xử lý kết quả rà soát các nhóm thủ tục hành chínhtheo phân công tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm2012, trình Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với những thủ tụchành chính đã được rà soát.

- Tăng cường phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính để phát hiệnnhững tồn tại, hạn chế trong thực hiện thủ tục hành chính; tổng hợp các vướngmắc, khó khăn, thống nhất với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất cácgiải pháp tháo gỡ, các sáng kiến khắc phục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

- Xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổsung các văn bản hướng dẫn cách tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theohướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về kỹnăng tính toán chi phí tuân thủ, đánh giá tác động thủ tục hành chính để triểnkhai tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- Tích cực tham gia, phối hợp chặtchẽ với cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trongviệc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, hải quan để phản ánh vớicơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

- Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợnâng cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại, kiênquyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện thủ tục hànhchính.

4. Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầutư, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý buôn lậu,gian lận thương mại, chống thất thu, lãng phí ngân sách Nhà nước.

5. Các cơ quan thông tin đại chúngở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tụchành chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc để tạo sự đồng thuận trongxã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ,ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ