BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp rà soát, xử lý
các trạm thu phí đường bộ sau khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động
Ngày 25/7/2012 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp rà soát, xử lý các trạm thu phí đường bộ sau khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.
Sau khi nghe Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo đề xuất sắp xếp các trạm thu phí đường bộ sau khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:
Quỹ bảo trì đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013, các nội dung công việc cần thực hiện vẫn còn rất lớn, vì vậy lãnh đạo Tổng cục ĐBVN cần tập trung quyết liệt để sớm hoàn thành phương án xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp thu các ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn chỉnh phương án thành Đề án xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ sau khi quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động trình Bộ trước ngày 30/8/2012, trong đó lưu ý một số nội dung sau:
1. Đề án xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ phải thống kê đầy đủ bao gồm cả hệ thống trạm thu phí trên quốc lộ và hệ thống thu phí trên đường địa phương, phân loại theo nguồn vốn đầu tư và mục đích sử dụng nguồn thu phí của trạm.
2. Phương án xử lý, sắp xếp các trạm thu phí phân thành các nhóm để đề xuất phương án xử lý như sau:
- Trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước thực hiện xóa bỏ ngay từ 01/01/2013.
-Trạm nộp ngân sách sắp tới sẽ sử dụng để hoàn vốn cho Dự án BOT.
- Trạm chuyển nhượng quyền thu phí.
- Trạm thu phí hỗ trợ Dự án BOT.
- Trạm thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT.
3. Xử lý lao động và tài sản của các trạm thu phí:
- Thống kê đầy đủ số lao động dôi dư do tạm dừng và xóa trạm thu phí, lên phương án sắp xếp lại theo hướng bố trí công việc phù hợp, số còn lại không bố trí được thì tính toán kinh phí hỗ trợ thời gian tạm ngừng việc(đối với các trạm tạm dừng thu phí để chuyển sang Dự án BOT thu tiếp), kinh phí hỗ trợ mất việc làm (đối với trạm dừng hẳn thu phí).
- Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các đơn vị dừng in vé đối với các trạm thu nộp ngân sách nhà nước trước thời điểm dừng thu và xóa trạm thu phí. Tổng hợp số vé in trước thời điểm thông báo của các trạm thu phí.
- Thống kê đầy đủ nhà điều hành thu phí, nhà trạm thu phí, các thiết bị thu phí và các tài sản thiết bị khác cần xử lý; đề xuất phương án xử lý và kinh phí thực hiện.
- Về kinh phí thực hiện: lấy từ nguồn của Quỹ Bảo trì đường bộ.
3. Các kiến nghị: Nêu đầy đủ các nội dung cần kiến nghị các cơ quan nhà nước xử lý; riêng đối với những trạm thu phí tạm dừng thu chờ bàn giao cho Dự án BOT thì kiến nghị thẩm quyền giao cho Bộ GTVT chủ động Quyết định giao trạm thu phí cho nhà đầu tư, không phải báo cáo Bộ Tài chính.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu