BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4473/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNHTRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập Khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơnđề nghị số 106/HAT-2013 ngày 11/12/2013 của Công ty TNHH Henkel AdhesiveTechnologies Việt Nam; mã số thuế 3600450091 cung cấp và công văn số 698/HQĐNa-TXNK ngày 14/04/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; Thông báo kếtquả phân tích số 560/TB-PTPLHCM-14 ngày 20/3/2014 của Trung tâm phân tích phânloại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trướcmã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Loctite Bondace 233SM-2.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất tẩy rửa bề mặt vật liệu.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 233SM-2.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần: MEK: 90%, ethyl acetate: 7%, N-Butyl Acetate: 3%.

- Công thức hóa học: CH3COC2H5, CH3COOC2H5.

- Công dụng: Chất tẩy rửa cho đế PU, da tổng hợp, Pebax hoặc TPU.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Loctite Bondace 233SM-2.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dung môi hữu cơ có thành phần chính là 2-butanone » 90%, ethyl acetate » 7%; n-butyl acetate » 3%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 233SM-2

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.

thuộc nhóm 38.14 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế”, mã số 3814.00.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam (số 7 đường 9A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường