VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 448/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 7 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ,Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lựctrong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉđạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan:Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực ViệtNam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chínhphủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồnnhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” (Đề án 1558), ý kiến phát biểucủa các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉđạo kết luận như sau:

Ghi nhận hoạt động của các Bộ, ngành và những kếtquả đạt được thời gian qua, đã duy trì có hiệu quả chương trình đào tạo theo kếhoạch, bước đầu đáp ứng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ quan trọngvẫn còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu tiến độ như: việc ban hành Thông tư liêntịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về tài chính đối với Đề án1558; việc xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án 1558, Dự án đầu tư chocác cơ sở đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch đào tạo, huấn luyện củaBộ Khoa học và Công nghệ,...

Để tiếp tục triển khai có kết quả kế hoạch pháttriển, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất làchuẩn bị lực lượng phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ, ngành tậptrung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại họcQuốc gia Hà Nội), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt tậptrung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các cơ sở đào tạokhác theo quy hoạch của Đề án 1558 tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo theocác chuyên ngành đã được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoahọc và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẩn trương xây dựng Dự án đầu tưtrang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cáccơ sở đào tạo trong quy hoạch của Đề án. Bảo đảm đầu tư tiết kiệm, có địnhhướng, phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của mỗi trường, tránh trànlan, trùng lặp. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm2015, để kịp thời cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Đề án1558 (giai đoạn 2010 - 2015); báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp cuối năm 2015. Trêncơ sở đó xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đàotạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” về số lượngnhân lực và thời gian đào tạo để phù hợp với thực tế.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủđộng cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố tríkinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiệntrong kế hoạch năm 2015.

- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo và bồidưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đếnnăm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạotrực tiếp góp ý cho dự thảo Kế hoạch, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp,hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2014 để xem xét, phêduyệt.

3. Các Bộ, ngành có liên quan tích cực, chủ độngtham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được phâncông tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo trước đây.

4. Ban Điều hành Đề án 1558, Bộ Giáo dục và Đào tạotăng cường chủ động phối hợp, nâng cao vai trò thường trực giúp việc Ban Chỉđạo trong các hoạt động thường xuyên, kịp thời tổng hợp báo cáo của các Bộ,ngành có liên quan để báo cáo Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên BanChỉ đạo và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định