BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC QUÝ II, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2013.

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II, 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trong Quý III năm 2013. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, KHĐT, KHCN, Vận tải, KCHTGT; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Trung tâm CNTT, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục: QLXD và CLCTGT, Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN, Đăng kiểm VN, Y tế GTVT.

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Lãnh đạo Văn phòng Bộ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ trong Quý II, 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nghiệm vụ Quý III năm 2013, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả cải cách hành chính trong Quý II/2013.

Công tác cải cách hành chính của Bộ trong thời gian qua đã có tiến bộ rõ rệt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình và đạt được một số kết quả nhất định trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (kể cả TTHC đối với người dân, doanh nghiệp và TTHC nội bộ các cơ quan), cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của Bộ vẫn còn tồn tại một số điểm sau đây:

- Việc chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, cần phải rút kinh nghiệm và chỉ đạo thường xuyên, liên tục.

- Đa số các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng được quy trình giải quyết công việc nội bộ theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1106/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng.

- Việc ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính còn nhiều yếu kém, chưa được các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức chú trọng.

2. Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý III năm 2013

- Để công tác cải cách hành chính quý III năm 2013 đạt kết quả tốt hơn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nội bộ để tạo thành nề nếp, xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ.

+ Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành phòng họp trực tuyến, chủ trì phối hợp với Trung tâm CNTT hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản IDOC của Bộ GTVT.

+ Tiếp tục rà soát văn bản, TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan.

- Giao Vụ Pháp chế:

+ Chủ động rà soát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm, tăng cường đôn đốc để đảm bảo tiến độ và chất lượng, không để chậm tiến độ xây dựng văn bản QPPL.

+ Tiếp nhận nhiệm vụ chủ trì về công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ (kể cả TTHC nội bộ). Từ quý III năm 2013, báo cáo cần đánh giá sâu hơn về công tác CCTTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ xem xét đề nghị khen thưởng về công tác cải cách hành chính vào cuối năm 2013; trình Bộ trưởng quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ để tất cả các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ và Trung tâm CNTT phải có đại diện lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo.

- Thủ trưởng các Tổng cục, Cục thuộc Bộ phải tiến hành sơ kết, đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo Bộ; định kỳ hàng quý, 6 tháng thực hiện đúng chế độ báo cáo về công tác CCHC gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Phượng