VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦTỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 04 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội, Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kếtquả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trìnhLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng TrươngQuang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịchHồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng Chủ tịchHồ Chí Minh năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sau 03 tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương,Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổđịnh kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 để mở cửa đón nhân dân, khách quốctế vào viếng Bác. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá caonhững cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức,viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiệnnhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Đồng ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửatrở lại từ ngày 06 tháng 12 năm 2014.

2. Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Ban Quản lýLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1275/BC-BQLL ngày 02 tháng 12 năm 2014.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cựctriển khai thực hiện các Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảmtiến độ, chất lượng công trình. Đối với các Dự án mới đề xuất, Ban Quản lý LăngChủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyđịnh để triển khai trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý LăngChủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA, XD;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b). đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định