BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về Đề cương khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long và một số nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Pháp Vân –
Mai Dịch (giai đoạn 2).
Ngày 3/8/2012, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về Đề cương khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long và một số nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Pháp Vân – Mai Dịch (giai đoạn 2). Tham dự cuộc họp có các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính; Cục QLXD & chất lượng CTGT, Liên danh Tư vấn OC – KEI + TEDI + APECO + ITST - VECC).
Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long và Tư vấn báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:
1. Về đề cương khảo sát, lập dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long:
- Việc nghiên cứu thiết kế và xây dựng đồng bộ đường Vành đai 3 đạt tiêu chuẩn cao tốc đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long là cấp bách nhằm trách ùn tắc giao thông tại nút giao Mai Dịch khi đoạn tuyến Pháp Vân – Mại Dịch đưa vào khai thác (cuối năm 2012). Để đảm bảo tiến độ thẩm định vay vốn ODA Nhật Bản cho dự án trong tài khoán năm 2013 nên việc sớm triển khai khảo sát, lập Báo cáo NCKT dự án là cần thiết.
- Do còn một số nội dung đề cương cần phải xem xét kỹ lưỡng, giao Cục QLXD & CL CTGT phối hợp chặt chẽ với Vụ KHĐT thẩm định trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt đề cương dự án. Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm triển khai hoàn chỉnh các thủ tục của công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
2. Dự án đường Vành đai 3 đoạn Pháp Vân – Mai Dịch (giai đoạn 2):
- Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo hoàn thành hạng mục cảnh quan dưới gầm cầu bằng trồng cỏ và loại cây dây leo bám trên các thân trụ cầu để bàn giao cho TP Hà Nội. Lưu ý lựa chọn loại cỏ, cây dây leo cho phù hợp điều kiện sinh trưởng dưới gầm cầu.
- Giao Ban QLDA Thăng Long làm việc lại với nhà thầu để rà soát tiến độ gói thầu số 1, số 2 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước 10/10/2012.
Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VP, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu