BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------------------

Số: 456/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kiểm tra

hiện trường thi công - Dự án đầu tư nâng cấp QL50

đoạn qua Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An

Ngày 05/11/2011, Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì đã đi kiểm tra hiện trường thi công - Dự án Thành phần 1 đầu tư nâng cấp QL50 - đoạn qua Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An (Km3+004 - Km11+300).

Tham dự có đại diện các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục QLXD & CLCTGT và Tổng Công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng GT Cửu Long.

Sau khi kiểm tra hiện trường, và nghe ý kiến của các đơn vị tham gia, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Đoạn qua tỉnh Long An (Km11+300 – Km34+300):

Đoạn tuyến dài khoảng 23km được chia thành 5 gói thầu từ gói 16 đến gói 20; đã thi công hoàn chỉnh 02 gói thầu : số 17 & số 19; 02 gói thầu còn lại 16 & 18 khối lượng thực hiện trên 85%;

Riêng đối với Gói thầu số 20: Khôi phục chỉnh trang nền mặt đường đoạn qua nội ô thị trấn Cần Giuộc (Km13+458 – Km17+450), Cần Đước (Km26+975 - Km31+051) và đoạn Km34+300 - Km35+123 đã có kết quả đấu thầu nhưng chưa triển khai do dự án không được tiếp tục bố trí vốn, Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

- Trong năm 2012 ưu tiên bố trí vốn trả nợ hết khối lượng đã thực hiện, đã lên hồ sơ thanh toán và nợ kinh phí GPMB của Địa phương.

- Thống nhất cho bàn giao 2 gói thầu số 17 & 19 đã hoàn thành cho Tổng Cục đường bộ quản lý khai thác đưa vào sử dụng.

- Đối với gói thầu số 18: phần đường chỉ còn khoảng 150m đường 02 đầu cầu Chợ Trạm (trên tuyến QL50 hiện hữu) và khoảng 700m trên tuyến tránh Cần Đước còn hạng mục mặt đường chưa thi công, do vậy đồng ý bổ sung đủ vốn thi công hoàn chỉnh gói thầu này và bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2011.

- Đối với Gói thầu số 16: đã cơ bản hoàn thành tuyến QL50 hiện hữu, chỉ còn khoảng 2km trên tuyến tránh Cần Giuộc đã thi công xong nền đường và cầu Cần Giuộc đã thi công xong mố trụ & dầm. Tổng Công ty Cửu Long cho kiểm đếm khối lượng, giữ nguyên hiện trạng chờ bố trí vốn sau và giao lại cho Tổng cục Đường bộ VN (Khu Quản lý đường bộ 7) quản lý và đảm bảo giao thông trong thời gian tạm dừng, giãn tiến độ.

- Đối với Gói thầu số 20: đã đấu thầu xong, hiện tại Bộ chưa bố trí được vốn để triển khai nên giao lại cho Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục quản lý, bảo trì.

- Giao Vụ KHĐT ghi bổ sung vốn năm 2011 và kế hoạch năm 2012 cho Dự án QL50 đủ để trả nợ khối lượng đã thi công và thi công dứt điểm các gói thầu trên, gồm: Thanh toán cho các gói thầu xây lắp và triển khai thi công tiếp đoạn qua Long An (khoảng 55 tỷ đồng) và hoàn trả tiền Ngân sách của tỉnh Long An ứng trước chi trả cho công tác GPMB (khoảng 15 tỷ đồng).

- Giao Cục QLXD & CLCTGT chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Đường bộ, Tổng Công ty Cửu Long trong quá trình thực hiện, báo cáo đề xuất Bộ xử lý các nội dung tồn tại phát sinh trong thời gian dự án QL50 tạm dừng, giãn tiến độ.

2. Đoạn qua Tp.Hồ Chí Minh (Km3+004 – Km11+300):

Giao Tổng Công ty Cửu Long tiếp tục chỉ đạo các Đơn vị thi công tiếp tục triển khai thi công trong phạm vi mặt bằng đã được Địa phương bàn giao cho Dự án; Phối hợp làm việc để Thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn và sớm bào giao toàn bộ mặt bằng thi công cho Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và phối hợp thực hiện ./.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để b/cáo);

- Các đơn vị tham dự;

- Lưu: VT, TH, CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Công

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?