VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 63 HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và ý kiến của các đồng chí tham dự phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận:

1. Cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo kết quthực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, một số nhiệm vụ trọng năm 2016. Ban Thi đua - Khen, thưởng Trung ương tổng hp, tiếp thu ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Báo cáo.

Công tác thi đua những năm qua, đặc biệt trong năm 2015 tiếp tục phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực và ở từng địa phương, Bộ, ngành, đoàn thể đã được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực của Hội đồng trong thời gian qua. Các thành viên Hội đồng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có nhiều đổi mới, phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương, đóng góp tích cực vào thành tích chung. Hoạt động của các cụm, khối thi đua ở cả Trung ương và địa phương ngày càng thiết thực với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

a) Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác thi đua khen thưởng năm 2016 cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước, từng Bộ, ngành, địa phương, tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phát huy tính tích cực của cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.

b) Nâng cao chất lượng khen thưởng, bám sát các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời. Cùng với việc làm tốt công tác khen thưởng cống hiến theo quy định của pháp luật, cần tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất và người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức.

Tập trung thực hiện, giải quyết dứt Điểm khen thưởng kháng chiến: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. Đồng ý chủ trương tiến hành các thủ tục xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Đội quân tóc dài, giao Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan làm thủ tục trình xét theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

c) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng

Đồng ý đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng Nghị định chung sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đơn giản hóa thủ tục khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xây dựng văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về khen thưởng có yếu tố nước ngoài.

d) Về công tác tổ chức thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng

Để các phong trào thi đua thực sự phát huy tác động, ảnh hưởng sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần có sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể để cơ quan, tổ chức thuộc quyền làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Các địa phương kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ về thi đua khen thưởng. Thực hiện thống nhất việc giao Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhằm nâng cao vai trò của Hội đồng và chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-
y ban Trung ương MTTQVN;
- Thành viên Hội đồng TĐKTTW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Kh
c Định, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).Hà

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định