BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 463/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊNDẠY GIỎI MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM2010

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.

Thực hiện chương trình công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo và Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi mônhọc giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010, BộGiáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 1 số 303/TB – BGDĐT ngày 11/6/2010 vềviệc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng các trườngđại học, cao đẳng năm 2010. Hiện nay các đơn vị đã đăng ký danh sách theo yêucầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chốt danh sách vào ngày 9 tháng 8 năm 2010 vàthông báo thời gian, địa điểm chính thức tổ chức Hội thi như sau:

1. Thời gian

- Hội thi tổ chức từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm2010;

- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục đăng ký: Từ 15 giờ ngày16 tháng 8 năm 2010 tại Trạm khách của Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thôngtin, số 26 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang;

2. Địa điểm: Trường Sĩ quan Chỉ huy- Kỹ thuật Thông tin – Số101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang – Khánh Hoà.

Đề nghị các đại học; học viện; trường đại học, cao đẳng; cáctrung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên đã có danh sách cử giảng viênđi dự thi và các giảng viên đăng ký dự thi chủ động sắp xếp kế hoạch để dự thiđúng thời gian quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu VT; Vụ GDQP.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thành Công