BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 469/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010

Ngày 8/8/2010, Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học,cao đẳng năm 2010 được thành lập theo Quyết định số 3015/QĐ-BGDĐT ngày26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp và nhất trí như sau:

1. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quynăm 2010; kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên theo đối tượng, khuvực, Hội đồng quyết định điểm sàn xét tuyển (theo đề thi đại học) và mức điểmtối thiểu (theo đề thi cao đẳng) đối với học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

1.1. Điểm sàn xét tuyển đại học,cao đẳng của các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả thi đại học theo đềthi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Điểm sàn đại học:

+ Khối A: 13,0 điểm; + KhốiB: 14,0 điểm

+ Khối C: 14,0 điểm; + KhốiD: 13,0 điểm

b) Điểm sàn cao đẳng:

Điểm sàn các khối tương ứng hệcao đẳng thấp hơn điểm sàn hệ đại học là 3,0 điểm, cụ thể là:

+ Khối A: 10,0 điểm; + KhốiB: 11,0 điểm

+ Khối C: 11,0 điểm; + KhốiD: 10,0 điểm

1.2. Mức điểm tối thiểu xéttuyển cao đẳng của các trường cao đẳng sử dụng kết quả thi cao đẳng theo đề thichung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Khối A: 10,0 điểm; + KhốiB: 11,0 điểm

+ Khối C: 11,0 điểm; + KhốiD: 10,0 điểm

2. Đối với các trường đóng tạivùng dân tộc thiểu số; các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địaphương, theo địa chỉ sử dụng, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường báo cáovề việc vận dụng Điều 33, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quyhiện hành, để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

3. Các trường căn cứ điểm sànxét tuyển đại học và cao đẳng để xác định điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyểnkhông thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn điểmtrúng tuyển nguyện vọng trước, đảm bảo tỉ lệ trúng tuyển hợp lí giữa các nguyệnvọng.

4. Các trường thông báo điểmtrúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập cho thí sinhtrúng tuyển nguyện vọng 1 học tại trường, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi đạihọc hoặc cao đẳng số 1 và số 2 cho thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vàotrường và Phiếu báo điểm cho thí sinh theo qui định của Quy chế tuyển sinh đạihọc, cao đẳng hệ chính quy năm 2010.

5. Các trường còn chỉ tiêu xéttuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng kí xéttuyển (mức điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu xét tuyển và điều kiện tuyển) trên cácphương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúngthời gian đã quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm2010.

Nơi nhận:
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- VPCP (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- UBVHGDTTN NĐQH (để b/c);
- Các trường ĐH, CĐ (để t/h);
- Các Sở GD và ĐT (để t/h);
- Ban CĐ TS ĐH,CĐ 2010 (để t/h);
- Các Báo, Đài;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH ĐIỂM SÀN
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
Nguyễn Vinh Hiển