BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨTRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO GIỮA KỲ DỰ ÁN XÂY DỰNGCẦU CẠN ĐOẠN MAI DỊCH – NAM THĂNG LONG; DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH NÚT GIAO CẦU THANH TRÌVỚI QL.5 VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI 3 NÚT GIAO TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 –TP HÀ NỘI.

Ngày 2/8/2012, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứtrưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thông qua nội dung báo cáo giữakỳ dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long; Dự án điều chỉnh nútgiao cầu Thanh Trì với QL.5 và phương án tổ chức giao thông tại 3 nút giaođường Vành đai 3 – TP Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các cơ quan tham mưu của BộGTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Môi trường, Vụ Kết cấu hạtầng giao thông, Văn phòng Bộ, Cục QLXD & chất lượng CTGT, Tổng cục Đườngbộ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công tu TVTK GTVT (TEDI),Liên danh Tư vấn OC – KEI + TEDI + APECO + ITST - VECC) và đại diện UBND TP HàNội (Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội).

Sau khi nghe các Tư vấn lập dự án xây dựng cầucạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long, dự án điều chỉnh nút giao cầu Thanh Trì vớiQL.5 và phương án tổ chức giao thông tại 3 nút giao trên đường Vành đai 3 báocáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn HồngTrường đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – NamThăng Long:

- Tư vấn đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộchọp trước đây để hoàn chỉnh báo cáo giữa kỳ. Trong báo cáo cuối kỳ, Tư vấn tiếptục nghiên cứu các nội dung:

+ Thiết kế nút giao: Chỉ nghiên cứu 2 nút tách -nhập là nút Mai Dịch và Tây Thăng Long để ô tô từ các đường ngang lên cao tốcthuận lợi nhất, hạn chế tối đa chi phí GPMB xây dựng nút.

+ Kết cấu nhịp: Nghiên cứu so sánh phương án dầmSuperT (tại vị trí các nút giao sử dụng dầm hộp thép như đường vành đai 3 –giai đoạn 2) và phương án dầm hộp BTCT DƯL với chiều dài nhịp dầm hộp từ 50-60mtrở lên. Kết cấu các trụ đẹp, thanh mảnh (theo hướng vuốt tròn để tăng tínhthẩm mỹ). Các nhịp cần được chế tạo tại công xưởng, thi công lắp ghép để rútngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng và giảm giá thành.

- Tư vấn lập dự án tiếp thu các ý kiến trongcuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để thông qua báo cáo cuối kỳ dựán trước khi Đoàn giám sát của JICA sang Việt Nam tìm hiểu dự án.

2. Dự án điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trìvới QL.5:

- Thống nhất với phương án thiết kế, tổ chứcgiao thông nút giao, trong đó đã xét đến phương án thiết kế nút hoàn chỉnh baogồm cả cập nhật, đề xuất phương án tổ chức giao thông các tuyến đường gom liênquan đến nút giao theo định hướng khu vực.

- Giao Vụ KHĐT tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bảngửi TP Hà Nội xin ý kiến thống nhất cuối cùng về chủ trương đầu tư, quy mô,phương án thiết kế và kết nối tại nút giao; đồng thời giao Ban QLDA Thăng Longcác cơ quan quản lý của TP Hà Nội để Thành phố sớm có ý kiến thống nhất về cácnội dung nêu trên.

- Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Tư vấn tiếp tụchoàn thiện các thủ tục liên quan (chỉ giới đường đỏ, rà soát tổng mức đầu tư,khung tiêu chuẩn…) để hoàn chỉnh hồ sơ; Phê duyệt dự án đầu tư trong tháng9/2012 để kịp triển khai các bước tiếp theo.

3. Phương án tổ chức giao thông tại 3 nút giaođường Vành đai 3-TP Hà Nội:

- Giao Tư vấn TEDI rà soát kỹ lưỡng phương ánthiết kế, tổ chức giao thông tại 3 nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa và Mai Dịchtrên đường Vành đai 3 để báo cáo Bộ trưởng xem xét quyêt định.

- Giao Vụ KHĐT tham mưu để Bộ GTVT có văn bản đềnghị TP Hà Nội có ý kiến khẳng định sự cần thiết, tính cấp bách và tiến độ xâydựng hầm chui tại nút giao Thanh Xuân.

4. Đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quanliên quan tiếp tục giúp đỡ chủ đầu tư các dự án trên thỏa thuận phương án thiếtkế, cấp chỉ giới đường đỏ, phối hợp tổ chức thi công, đảm bảo giao thông trongquá trình triển khai dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thôngbáo đến các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VP, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu