B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phânloại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 830/TB-PTPLHCM ngày 17/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 7: Thuốc màu (màu Kiwadye Black KBB-02) (dùng pha mực trong in lụa).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sehwa Vina; Đ/c: KP Khánh Long, P. Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương; Mã số thuế: 0303175760.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033129331/A12 ngày 17/3/2015 tại Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN - Cục HQ Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc màu vô cơ từ cacbon black, dạng lỏng, hàm lượng rắn 52.17%, màu đen.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc màu vô cơ từ cacbon black, dạng lỏng, hàm lượng rắn 52.17%, màu đen.

thuộc nhóm 32.06 “Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, phân nhóm “- Chất màu khác và các chế phẩm khác”, phân nhóm 3206.49 “- - Loại khác”, mã số 3206.49.90 “- - -Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Sehwa Vina (KP Khánh Long, P. Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái