BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN THỦY SẢN
Ngày 13/9/2011, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý các dự án Thủy sản thuộc Bộ trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp theo (Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 01/2011). Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Tổng cục Thủy sản.
Sau khi nghe Trưởng ban Ban quản lý các dự án nông nghiệp báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ của Ban năm 2011, dự kiến phương án thành lập Ban Quản lý các dự án Thủy sản trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và nguồn nhân lực từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, ý kiến phát biểu của Tổng cục Thủy sản và Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám có ý kiến kết luận:
1. Giao Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp căn cứ các quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý các dự án Thủy sản theo đúng Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ để trình Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2011.
2. Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý các dự án Thủy sản, tổ chức thẩm định, tổng hợp trình Bộ phê duyệt theo quy định.
3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ cán bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp nghiên cứu đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu về làm việc tại Ban Quản lý các dự án Thủy sản để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Vũ Văn Tám (để b/c);
- Tổng cục TS;
- Vụ TCCB;
- Ban Quản lý các DANN;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?