BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4747/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤTKHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghịđịnh số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loạihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HảiPhòng tại Thông báo số 0525/TB-CNHP ngày 24.4.2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2 PLTK Thép hợp kim Bo SS400B (B>0.0008%) cán nóng dạng hình chữ H (100-150)mm x (75-100)mm x (5- 6)mm x (7-8)mm x 12m và dạng hình chữ U (200mm x 69mm x 5.2mm).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH kim khí Chương Dương.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 4253/NKD01 ngày 3.3.2014 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Bo > 0.0008% tính theo trọng lượng), dạng hình, gia công nóng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot Rolled Steel H Beam and Steel Channel SS400B.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim, trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Bo > 0,0008% tính theo trọng lượng), dạng hình, gia công nóng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: SS400B

Nhà sản xuất: Qing Huangdao Guoyang Steel Co., Ltd. China.

thuộc nhóm 7228: Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim; phân nhóm 7228.70 - Các dạng góc, khuôn và hình; mã số 7228.70.10 - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường