BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRONG ĐƠN GIÁ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về xem xét hướng dẫn nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; Vụ Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải VN và 02 Tổng công ty báo cáo và đề xuất về một số nội dung đối với nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải, ý kiến tham gia của Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính và Vụ Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công kết luận:

1. Thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại văn bản số 7960/BTC-QLG ngày 20/6/2013: Các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích hàng hải mangtính đặc thù riêng (bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải, thông tin điện tử hàng hải), hầu như không có hoặc có không đáng kể doanh thu từ hoạt động dịch vụ khác (nếu có thì thực hiện hạch toán riêng các dịch vụ này và không phát sinh đồng đều tại tất cả các đơn vị trong ngành). Theo đó, quỹ tiền lương thực hiện của đơn vị cũng là tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm công ích.

2. Mặc dù ngày 26/4/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1458/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương tại các doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, nhưng chưa hướng dẫn cụ thể cách xác định tiền lương trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích hàng hải có thực hiện theo nội dung văn bản nêu trên không.

Vì vậy, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời văn bản số 6693/BGTVT-TC ngày 9/7/2013 của Bộ GTVT đã gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó cần hướng dẫn cụ thể: Quỹ tiền lương năm 2013 của các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải (Hoa tiêu, Bảo đảm ATHH, Thông tin điện tử hàng hải) được xác định theo công văn số 1458/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời quỹ tiền lương này cũng chính là chi phí tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải dùng để đặt hàng, giao kế hoạch.

3. Cục Hàng hải Việt Nam chủ động nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ GTVT có quy định cụ thể về chế độ, nguyên tắc xác định quỹ tiền lương để làm căn cứ tính giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải cho các năm sau báo cáo Bộ GTVT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét ban hành theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu