BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNGNINH

Ngày 28/7/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởngBộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi làm làm việc với Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụkinh tế - xã hội và dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2014.

Tham dự buổi làm việc: về phía Bộ Tài chính có: Bộtrưởng Đinh Tiến Dũng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Ngân sách nhà nước, VụĐầu tư, Vụ Tài chính Ngân hàng, Tổng cục Hải Quan, Kho bạc nhà nước và Vănphòng Bộ); về phía tỉnh Quảng Ninh có: đồng chí Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnhủy, đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịchUBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thành - phó chủ tịch UBND Tỉnh và đại diện lãnhđạo Sở Tài chính Tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Tỉnh báo cáo về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2014,các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Tỉnh,ý kiến phát biểu của các đơn vị thuộc BộTài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Về đề nghị bố trí vốn để giải phóng mặt bằngcông trình đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng (thuộc dự án đường nốithành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng): Bộ Tài chính thốngnhất với đề nghị của Tỉnh, đề nghị tỉnh có văn bản báo cáo cụ thể, Bộ Tài chínhsẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét ứngtrước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 và các năm sau cho Tỉnh để thựchiện.

2. Về đề nghị hoàn trả số tiền Tỉnh đã ứng cho BộGiao thông vận tải để đầu tư quốc lộ 18 (đoạn Hạ Long-Uông Bí) và quốc lộ 18C:Bộ Tài chính nhất trí và đề nghị Tỉnh có vănbản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ứng trước kế hoạch vốn đầu tư pháttriển năm 2015 và các năm sau cho Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả cho Tỉnh.

3. Về đề nghị bố trí vốn cho dự án cầu Bắc Luân II:Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Tàichính đã có vănbản số 8763/BTC-ĐT ngày30/6/2014 và văn bản số 8763/BTC-ĐT ngày 30/6/2014 trình Thủ tướng Chính phủ bốtrí vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Quảng Ninh để đầu tư dự án và ứng trướckế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho Tỉnh để thực hiện dự án.

4. Về đề nghị bố trí vốn để hoàn thiện các kè sông,suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Bộ Tài chính ủng hộ đề nghị củaTỉnh, đề nghị tỉnh có văn bản báo cáo cụ thể, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủxem xét hỗ trợ cho Tỉnh.

Giao Vụ Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan tổng hợp báo cáo Bộ giải quyết các đề nghị nêu trên của Tỉnh.

5. Về đề nghị tạm ứng tồn ngân kho bạc nhà nước đểđẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng: Trên cơ sởkhả năng ngân sách, tồn ngân của KBNN và các quy định liên quan, Bộ Tài chínhsẽ xem xét, giải quyết. Giao KBNN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan ràsoát, tổng hợp báo cáo Bộ.

6. Về đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, kiến nghịvới cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định xử lý về hình sự đối vớicác doanh nghiệp cố tình nợ thuế chây ỳ, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước đểnâng cao hiệu quả thu nợ cho NSNN: Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của Tỉnh, BộTài chính sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩmquyền xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Giao Tổng cục Thuế, Tổngcục Hải quan đề xuất phương án xử lý, báo cáo Bộ.

7. Về đề nghị Bộ Tài chính sớm triển khai xây dựngđiểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại cảng Cái Lân: Bộ Tài chính đồng ý đề nghịcủa Tỉnh, giao Tổng cục Hải quan chủ trì nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ triểnkhai thực hiện.

8. Về đề nghị sớm ban hành các chính sách, chế độhỗ trợ đối với các đối tượng tinh giảnbiên chế, nghỉ hưu trước tuổi...theo tinhthần kết luận số 64-KX/TW ngày 28/05/2013của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiệnhệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở: Bộ Tài chính ủng hộ đề nghị củaTỉnh, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan nghiên cứu ban hànhcác chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trên. Giao vụ NSNN theo dõi, báocáo Bộ.

9. Về đề nghị hỗ trợ địa phương nguồn kinh phí đàotạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Tài chính ủng hộ đề nghị của tỉnh, đề nghịtỉnh xây dựng đề án cụ thể để có cơ sở xem xét, hỗ trợ. Giao Vụ NSNN chủ trìtheo dõi, báo cáo Bộ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo đểcác đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
- TCT, TCHQ, KBNN, các Vụ: NSNN, ĐT CST, TCNH;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VP (THTK).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi