VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄNTHIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 21 tháng 02 năm 2011, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyềnthông tại trụ sở của Bộ. Tham dự buổi làm việc có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Thông tinvà Truyền thông báo cáo kết quả công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm2011, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luậnnhư sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM2010 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011

Cơ bản nhất trí với báo cáo kết quảcông tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyềnthông. Trong năm 2010, Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quantrọng vào thành tựu chung của đất nước. Các lĩnh vực như dịch vụ viễn thông vàInternet, truyền dẫn phát sóng, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình,bưu chính và chuyển phát, quản lý báo chí, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin vàtruyền thông quốc gia...đều có bước phát triển mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin vàTruyền thông cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Trong lĩnh vực công nghệ thôngtin, việc triển khai thực hiện Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnhvề công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020" là nhiệm vụ có tínhchiến lược, xuyên suốt đến năm 2020 của ngành thông tin và truyền thông. BộThông tin và Truyền thông cần chuẩn bị tốt việc tổ chức 4 Hội nghị chuyên đề,từ đó hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể, thiết thực để triển khai Đề án. Đồng thời,chú trọng chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 5 năm, 10 năm tớitrên các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháplý, tạo điều kiện cho việc hình thành các doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực côngnghệ thông tin và truyền thông ở tầm khu vực và quốc tế.

3. Tiếp tục chỉ đạo, giải quyết sớmnhững vấn đề tồn tại, đang gây bức xúc như: trò chơi trực tuyến, di động trảtrước và tin nhắn rác, truyền hình trả tiền, báo mạng và thông tin điện tử...Tập trung chỉ đạo quy hoạch hạ tầng viễn thông, sử dụng chung hạ tầng, ngầm hóacáp viễn thông tại các thành phố lớn...

4. Tổng kết, đánh giá và tiếp tụchoàn thiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó, cầncó quy định cụ thể về việc sử dụng thông tin và trách nhiệm của Bộ, ngành, địaphương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời, tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra để khắc phục tình trạng thông tin sai sự thật trên báochí.

5. Sớm hoàn chỉnh báo cáo về địnhhướng, quan điểm trong quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trong giai đoạnmới (gồm báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử), báo cáo Ban cán sự đảngChính phủ, trước khi trình xin ý kiến Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

6. Cùng với việc tăng cường công tácquản lý nhà nước, Bộ cần chủ động hơn trong việc hỗ trợ thông tin trên mạngInternet, nhằm định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để dư luận xã hội (đặcbiệt là giới trẻ) có thông tin đầy đủ, kịp thời về mặt tốt, tích cực, từ đó lấnát, đẩy lùi thông tin xấu, thông tin tiêu cực trên mạng Internet. Trước mắt, Bộcần chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trongquá trình xây dựng dự án "Hình ảnh Việt Nam qua góc nhìn của thanhniên".

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụnghiên cứu, xây dựng chính sách đặc thù nhằm thu hút, sử dụng và phát huy tốtnguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

8. Rà soát và đánh giá tổng thể vềtình hình cơ sở vật chất hiện nay của Bộ, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề xuất các giải pháp cụthể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

1. Về thực hiện chương trình côngtác năm 2011: Cơ bản nhất trí. Bộ chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ vàcác cơ quan liên quan tập trung thực hiện, nhất là đối với các đề án còn tồnđọng từ chương trình công tác năm 2010.

2. Về việc thành lập mới các đơn vịthực hiện chức năng quản lý chuyên ngành trực thuộc: Bộ Thông tin và Truyềnthông tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ cácĐề án, gắn với việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, trình Chính phủ nhiệm kỳ mới (khóa XIII).

3. Về việc phân cấp quản lý, điềuhành cấp phép cho các dự án đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực bưu chính: Hiệnnay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao nhiệm vụ chủ trì, nghiên cứu sửa đổi,bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Bộ Thông tin và Truyền thôngcần chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, sửa đổi, bổ sungcác quy định cần thiết theo đúng pháp luật.

4. Về chính sách thuế đối với hoạtđộng xuất bản: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoạt động xuất bản vàodanh mục nhóm các ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa để được hưởng chế độ ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp 10% theo quy định hiện hành.

Việc áp dụng thuế giá trị gia tăngcó tính ưu đãi trong hoạt động xuất bản (sách chịu thuế là 5%, sách không chịuthuế là 0% hoặc 2 -3% như các nước ASEAN): Bộ cần phối hợp với Bộ Tài chínhnghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

5. Về cơ chế, chính sách ưu tiên đầutư cho lĩnh vực công nghệ thông tin: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong việc xâydựng các khu công nghệ thông tin tập trung, phát triển công nghệ phần mềm vànội dung số.

6. Việc tập trung, phối hợp cácnguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả đối với các chương trình, dự án đưa thông tinđến cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộThông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, TCCV, KTN
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), HVB.32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ