BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 491/TB-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀVIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬTQUỐC GIA QCVN 3: 2009/BKHCN

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Côngnghệ đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN). Theo quyđịnh của quy chuẩn này,từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em dưới 16tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy,công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR).

1. Cách thức thực hiện chứng nhậnhợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu CR đồ chơi trẻ em.

Từ ngày 15/4/2010, các doanh nghiệpsản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹthuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN cần chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhậnđược chỉ định để được chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ emtheo quy định tại Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quychuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN .

Căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy,doanh nghiệp sản xuất thực hiện công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp nhập khẩu thựchiện đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi nhập khẩu hàng hóa).

2. Đối với đồ chơi trẻ em còn tồntrước khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành(trước ngày 15/4/2010), được thực hiện như sau:

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê sốlượng đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật QCVN3:2009/BKHCN còn tồn trước ngày 15/4/2010. Phân thành 02 loại: đồ chơi trẻ emdưới 36 tháng tuổi và đồ chơi trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi.

b) Đối với đồ chơi trẻ em dưới 36tháng tuổi: Nếu có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượngtheo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướngChính phủ (có thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất đạtchất lượng do Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3 cấp kèm theo hồ sơ lô hàng),có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố sẽ hướngdẫn doanh nghiệp gắn dấu CR đối với sản phẩm, hàng hóa.

c) Đối với loại đồ chơi trẻ em khác(đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi không có bằng chứng chứng minh đã thực hiệnviệc kiểm tra chất lượng và đồ chơi trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi): Doanhnghiệp phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp quy chuẩnkỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN để được gắn dấu hợp quy CR cho sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻem do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết địnhsố 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

d) Thời hạn hoànthành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010.

3. Các văn bản,tài liệu liên quan và danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thông tinchi tiết trên trang thông tin điện tử www.tcvn.gov.vn.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Nơi nhận:
- Theo danh sách;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh