B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4931/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hànghóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp.Đà Nẵng tại Thông báo số 84/TB-PTPLngày 05/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 4: Thuốc màu hữu cơ (bột màu 5083, dùng để sản xuất sản phẩm nhựa).

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei; Đ/c: Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; MST: 0200109205-002.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037011715/A12 ngày 17/4/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc màu hữu cơ có thành phần chính là quinacridone.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc màu hữu cơ có thành phần chính là quinacridone.

thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm m từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghitrong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, phân nhóm “- Chất màu hữu cơ tng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, mã số 3204.17.00 “- - Thuốc màu và các chế phẩm của chúng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu, Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp nhựa Chin Huei (Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái