B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4936/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNHTRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hảiquan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thựcphẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc banhành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơnđề nghị số 1622015 ngày 20/4/2015 do Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam, mã sốthuế: 0102029255 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trướcmã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Đuôi khuyên tai bạc hình chiếc que, chiều dài đường kính 9mm (hàm lượng bạc 92,5%)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đuôi khuyên tai

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có

Nhà sản xuất: không có

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Làm bằng bạc, có dạng hình trụ.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Là bộ phận rời của khuyên tai dùng để xuyên qua lỗ tai

- Công dụng theo thiết kế: Đuôi khuyên tai

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Đuôi khuyên tai

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đuôi khuyên tai bằng bạc, dạng hình trụ có mặt cắt ngang đông đặc dọc theo chiều dài, có 2 rãnh tròn đều trên bề mặt, là bộ phận rời của khuyên tai dùng để xuyên qua lỗ tai, có chiều dài 1,1cm, đường kính 9mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có

Nhà sản xuất: không có

thuộc nhóm 71.13 “Đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý”, phân nhóm - Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý, phân nhóm 7113.11 - - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác, mã số 7113.11.10 - - - Bộ phận tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Julie Sandlau Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam; (Km9, Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đốivới tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.