B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4939/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phânloại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phânloại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tưsố 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011củaBộTài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thôngtư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tíchphân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quả phântích số 1035/TB-PTPLHCM ngày 20/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc hàn S-777MX (AWS A5.17 F7A (P) Z (Mục 3)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe; Địa chỉ: Dốc 47, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600255118

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031396341/A12 ngày 27/02/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm gây chảy (fluxes) dùng trong công nghiệp hàn. Thành phần chính gồm nhôm oxit, rutile, natri canxi niobium oxit, nepheline...dạng hạt nhỏ, cỡ hạt khoảng 0,1 đến 0,7 mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: S-777MX

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm gây chảy (fluxes) dùng trong công nghiệp hàn. Thành phần chính gồm nhôm oxit, rutile, natri canxi niobium oxit, nepheline...dạng hạt nhỏ, cỡ hạt khoảng 0,1 đến 0,7 mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.10 “Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn.”, mã số 3810.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái