BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4948/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trungtâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. HồChí Minh tại thông báo số 931/TB-PTPLHCM ngày 07/5/2015 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokếtquả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phân bón MAGNESIUM NITRATE (KRISTA MAG). Hàm lượng: N: 11%, MgO: 15%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yara Việt Nam; ĐC: KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; MST: 3500103658.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032821902/A41 ngày 13/03/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Cái Mép 1 - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phân hóa học có chứa Nitơ, dạng định hình thành hình bán cầu, mặt dưới phẳng, mặt trên lồi, đường kính » 3mm, dày » 1mm. Thành phn gồm có Magie nitrate, canxi cacbonat.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: MAGNESIUM NITRATE (KRISTA MAG).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phân hóa học có chứa Nitơ, dạng định hình thành hình bán cầu, mặt dưới phẳng, mặt trên lồi, đường kính » 3mm, dày » 1mm. Thành phn gồm có Magie nitrate, canxi cacbonat.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 31.05 “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên t cu thành phân bón nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10kg”, phân nhóm 3105.10 - Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg, mã số 3105.10.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQCK Cng Cái Mép (Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái