BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4952/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tragiám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 1 4/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của BộTàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa,phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 117/TB-CNHPngày 11/5/2015, và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa B80 ZnCO3 (là copolyme ethylen-vinyl axetat nguyên sinh)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam

Địa chỉ: Xuân Lâm (thuộc khu kinh tế Nghi Sơn), Tĩnh Gia, Thanh Hóa

MST: 2801568888

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033963775/E21 ngày 23/3/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa học có thành phần chính là muối cacbonat của kẽm và canxi (hàm lượng >80% theo khối lượng) phân tán trong cao su styrene - butadiene, dạng hạt

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là muối cacbonat của kẽm và canxi (hàm lượng >80% theo khối lượng) phân tán trong cao su styrene - butadiene, dạng hạt

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam (Xuân Lâm (thuộc khu kinh tế Nghi Sơn), Tĩnh Gia, Thanh Hóa);
- Website Hi quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái