BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4955/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thôngbáokết quả phân tích số 918/TB-PTPLHCM ngày 6/5/2015 vàđề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Ligninsunphonate (sodium ligno sulphonate T-100) (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Quốc tế Pancera; Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3602396516

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10029418480/A12 ngày 3/02/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp muối kiềm natri và kali lignin sulphonat, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Sodium ligno sulphonate T-100 (body binder)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp muối kiềm natri và kali lignin sulphonat, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không thông tin

Nhà sản xuất: Không thông tin

thuộc nhóm 38.04 “Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử hóa học, kể cả lignin sulphonat, nhưng trừ dầu nhựa thông thuộc nhóm 38.03., mã số 3804.00.90 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hi quan Long Thành - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái