BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4958/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCMtại Thông báo số 693/TB-PTPLHCM ngày 27/03/2015và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:Hương liệu các loại (mục 6 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Genie Candle MFG; địa chỉ: Suối Cao, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh; MST: 3900398117

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10023179461/E21 ngày 09/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp chất thơm, thành phần gồm Ethyl acetate, 3-Carene, D-Limonene, a-Pinene.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp chất thơm, thành phần gồm Ethyl acetate, 3-Carene, D-Limonene, a-Pinene.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không thông tin

Nhà sản xuất: Guangzhou MY Flavours & Fragrances Co., Ltd

thuộc nhóm 33.02 Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”, mã số 3302.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (đ b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục HQ tỉnh Tây Ninh);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hi quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái