BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4968/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan,kiểm tragiám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 1 4/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của BộTàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa,phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánhtại TP. Đà Nẵng tại thông báo số 106/TB-PTPL ngày 18/5/2015 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 4 PLTK: Phin lọc cho mặt nạ 2097 P100.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH 3M-Việt Nam;

Địa chỉ: Số 77 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

Mã số thuế: 0300788409.

3. Tờ khai số: 10035924000/A41 ngày 10/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quảnlý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Phin lọc cho mt nạ phòng khí có thể thay thế được, có đường kính 10.5cm, bề dày 1cm được kết cấu bới 3 lớp chức năng chính là lớp vi không dệt làm bằng polypropylene tĩnh điện, lớp vi không dệt có tm hạt Cacbon hoạt tính, lớp lót đệm bằng sợi polyester

5. Kết quả phân loại:

Phin lọc cho mt nạ phòng khí có thể thay thế được, có đường kính 10.5cm, bề dày 1cm được kết cấu bới 3 lớp chức năng chính là lớp vi không dệt làm bằng polypropylene tĩnh điện, lớp vi không dệt có tm hạt Cacbon hoạt tính, lớp lót đệm bằng sợi polyester

thuộc nhóm 90.20; mã s9020.00.00 Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc thể thay thế được tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ QL hàng đu tư (Cục HQ Tp. HCM);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C.ty TNHH 3M - Việt Nam; (Số 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q. 7, Tp.HCM);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái