BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 05012018 ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạ Long, mã số thuế: 0304362097 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mi: FROZEN PORK SOFTBONE

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Xương sụn heo đông lạnh

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không

Nhà sản xuất: Danish Crowm Fleisch GmbH

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Xương sụn đông lạnh là phần rìa sụn thu lại được sau khi tách lọc để lấy được phần xương sườn chính của con lợn. Sản phẩm sẽ bao gồm phần sụn còn lại còn bám thịt rìa và gân (chủ yếu đầu xương sụn). Cắt phần đầu xương sụn thành từng miếng dài gồm các đầu sụn, sau đó làm sạch cấp đông với nhiệt độ là - 18°C. Sản phẩm còn nguyên chất, có mùi tự nhiên của heo tươi, chưa qua chế biến hay tẩm ướp gia vị.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mi: FROZEN PORK SOFTBONE

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xương sụn heo đông lạnh là phn rìa sụn thu lại được sau khi tách lọc để lấy được phần xương sườn chính của con lợn, gồm chủ yếu đầu xương sụn có bám thịt và gân, đã được cắt thành từng miếng, đông lạnh. Sản phẩm còn nguyên chất, có mùi tự nhiên của heo tươi, chưa qua chế biến hay tẩm ướp gia vị

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không

Nhà sản xuất: Danish Crowm Fleisch GmbH

thuộc nhóm 02.06 “Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh”, phân nhóm“- Của lợn, đông lạnh:”, mã số 0206.49.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạ Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hạ Long (Đ/c: 718/18A Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TX
NK-Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.