BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5035/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thôngtư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báosố 822/TB-PTPLHCM ngày 17/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báokết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: XING HUI MILL S GRADE DUPLEX WITH GREY BACK (Giấy bìa đã tráng 1 mặt, 1 mặt xám, dạng cuộn 400gsm, khổ giấy 889mm) (Mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Vĩnh Sáng Việt Nam. Địa chỉ: Lô G11- G12, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3702337627

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032868441/A12 ngày 13/03/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Hương - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Các tông hai lớp được m bằng phương pháp ép ẩm, lớp trên được làm từ bột giấy tẩy trắng và được tráng phủ bằng CaCO3, lớp dưới chủ yếu được làm từ hỗn hợp bột giấy tái chế. Dạng cuộn, chiều rộng 889 mm. Định lượng 401 g/m2

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: XING HUI MILL S GRADE DUPLEX WITH GREY BACK 400 GSM 889 MM

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Các tông hai lớp được m bằng phương pháp ép ẩm, lớp trên được làm từ bột giấy tẩy trắng và được tráng phủ bằng CaCO3, lớp dưới chủ yếu được làm từ hỗn hợp bột giấy tái chế. Dạng cuộn, chiều rộng 889 mm. Định lượng 401 g/m2

Ký, mã hiệu, chủng loại: XING HUI MILL S GRADE DUPLEX WITH GREY BACK 400 GSM 889 MM

Nhà sản xuất: XING HUI

thuộc nhóm 48.10 “Giấy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ”, phân nhóm “- Giấy và bìa khác”, phân nhóm 4810.92 “- - Loại nhiều lớp”, mã số 4810.92.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái