ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5067/TB-STC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

V/V GIÁ BÁN BUÔN TỐIĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đốivới sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Côngvănsố 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫnthực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06tuổi;

Căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 10/6/2014của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về banhành Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩmsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1079/QĐ-BTCngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sảnphẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Thực hiện theo Công văn số 2612/UBND-TM ngày10/06/2014của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thựchiện biện pháp bình ổn giá đối với sảnphẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Sở Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa vàgiá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty Cổphần Sữa Việt Nam thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính. Mức giá bán buôn tốiđa và đăng ký giá có hiệu lực thực hiện từ ngày 11/06/2014 (phụ lục kèm theo).

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);
- C.Hồng (PCT UBNDTP);
- Chánh Văn phòng UBNDTP;
- UBND các quận, huyện;
- GĐ và PGĐ khối;
- Các cơ quan truyền thông, báo chí;
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa
- Lưu VT, TTra, BVG-Q.

GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hương Lan

BẢNG GIÁ BÁN BUÔNTỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI CỦA CÔNG TY CPSỮA VIỆT NAM

(Kèm theo Thôngbáo số 5067/TB-STC ngày 11/6/2014 của Sở Tài chính về giá bán buôn tối đa vàgiáđăng ký của Công ty CP Sữa Việt Nam)

ĐVT:đồng/hộp

Stt

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

1

Dielac Alpha Step 1 HT 400g

400g

Hộp

112.000

111.914

2

Dielac Alpha Step 1 HT 900g

900g

Hộp

180.000

179.993

3

Dielac Alpha Step 2 HG 400g

400g

Hộp

92.200

92.169

4

Dielac Alpha Step 2 HT 400g

400g

Hộp

109.100

109.098

5

Dielac Alpha Step 2 HT 900g

900g

Hộp

188.000

187.990

6

Dielac Alpha 123 HG 400g

400g

Hộp

72.000

71.995

7

Dielac Alpha 123 HT 400g

400g

Hộp

97.900

97.812

8

Dielac Alpha 123 HT 900g

900g

Hộp

167.000

166.991

9

Dielac Alpha 456 HG 400g

400g

Hộp

80.900

80.883

10

Dielac Alpha 456 HT 900g

900g

Hộp

190.000

189.981

11

Dielac Pedia 1+ HT 400g

400g

Hộp

161.700

161.667

12

Dielac Pedia 1+ HT 900g

900g

Hộp

278.000

277.992

13

Dielac Pedia 3+ HT 400g

400g

Hộp

161.700

161.667

14

Dielac Pedia 3+ HT 900g

900g

Hộp

341.300

341.209

15

Dielac Star Care HG 400g

400g

Hộp

79.700

79.662

16

Dielac Star Care HT 400g

400g

Hộp

93.200

93.115

17

Diclac Star Care HT 900g

900g

Hộp

184.200

184.151

18

Optimum Step 1 HT 400g

400g

Hộp

171.100

171.072

19

Optimum Step 1 HT 900g

900g

Hộp

354.500

354.475

20

Optimum Step 2 HT 400g

400g

Hộp

169.300

169.290

21

Optimum Step 2 HT 900g

900g

Hộp

350.900

350.812

22

Optimum Step 3 HT 400g

400g

Hộp

163.700

163.647

23

Optimum Step 3 HT 900g

900g

Hộp

340.500

340.461

24

Optimum Step 4 HT 400g

400g

Hộp

153.300

153.208

25

Optimum Step 4 HT 900g

900g

Hộp

308.400

308.396

26

Ri.Alpha bò rau củ HT 350g

350g

Hộp

72.500

72.424

27

Ri.Alpha bò rau củ HG 200g

200g

Hộp

46.100

46.079

28

Ri.Alpha gà rau củ HG 200g

200g

Hộp

46.100

46.079

29

Ri.Alpha gạo sữa HG 200g

200g

Hộp

37.700

37.620

30

Ri.Alpha gạo sữa HT 350g

350g

Hộp

58.400

58.311

31

Ri.Alpha gạo T.cây HG 200g

200g

Hộp

43.800

43.736

32

Ri.Alpha heo bó xôi HG 200g

200g

Hộp

46.100

46.079

33

Ri.Alpha heo bó xôi HT 350g

350g

Hộp

72.500

72.424

34

Ri.Alpha heo cà rốt HG 200g

200g

Hộp

46.100

46.079

35

Ri.Alpha heo cà rốt HT 350g

350g

Hộp

72.500

72.424