BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 510/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUANĐẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐOẠN KM0 - KM4 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1), THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNGĐƯỜNG CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Ngày 25/11/2011, tại Văn phòngBộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh một sốnội dung liên quan đến thiết kế cơ sở đoạn Km0 - Km4, dự án thành phần 1 Dự ánXây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Tham dự họp cóđại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ KHCN; Cục QLXD & CLCTGT;Văn phòng Bộ, Tổ cố vấn Bộ trưởng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốcViệt Nam (VEC).

Sau khi nghe VEC báo cáo và cácý kiến đóng góp của thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận nhưsau:

Ngày 31/10/2011 VEC đã có vănbản số 2172/VEC-KTCNMT báo cáo Bộ GTVT theo đó VEC đã chỉ đạo TVTK chỉnh sửa vàhoàn thiện hồ sơ theo các nội dung nêu tại Thông báo số 333/TB-BGTVT ngày19/9/2011, Cục QLXD & CLCTGT đã có văn bản số 1210/CQLXD-TĐ1 tổng hợp ýkiến của các đơn vị (Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ KCHT) báo cáo Bộ GTVT; Ngày18/11/2011 Bộ GTVT đã có văn bản số 7756/BGTVT-CQLXD theo đó, Bộ GTVT đã cơbản thống nhất những nội dung đề nghị của VEC tại bản số 2172/VEC-KTCNMT ngày31/10/2011, chỉ còn 02 nội dung: Thay đổi móng cọc mố, trụ cầu từ cọc BTCT40x40cm thành cọc khoan nhồi; kéo dài cọc khoan nhồi và việc áp dụng công nghệxử lý đất yếu bằng bấc thấm kết hợp hút chân không cần phải làm rõ;

Đoạn Km0 – Km 4 là tiểu dự ánmới bổ sung sau, đến nay chưa tiến hành xong thiết kế kỹ thuật và đấu thầu,theo tiến độ yêu cầu đoạn từ Đại Lộ Đông Tây (TL25) đến điểm kết nối với QL51sẽ hoàn thành để kết nối với QL51 mở rộng và thông tuyến đến cảng Cái Mép – ThịVải vào tháng 10/2013. Vì vậy, để hình thành sớm đoạn tuyến từ Km0 - Km4 cũnglà một lý do để Chủ đầu tư cần phải xem xét cụ thể các giải pháp kỹ thuật. BộGTVT có một số lưu ý như sau:

+ Xét về mặt kỹ thuật, căn cứvào điều kiện địa chất thì không nhất thiết phải thay đổi cọc BTCT 40x40cmthành cọc khoan nhồi đối với cầu Bà Đại và cầu Bà Hiện. Tuy nhiên, để không làmphức tạp về mặt xã hội, yêu cầu VEC làm việc cụ thể với địa phương có liên quancủa TP. Hồ Chí Minh (Sở GTVT, các Quận, huyện có liên quan …), đảm bảo đầy đủthủ tục theo qui định, xác định rõ trên bình đồ chi tiết vị trí cầu nếu nhà dânbị ảnh hưởng do đóng cọc thì chuyển sang phương án dùng cọc khoan nhồi, nếukhông bị ảnh hưởng thì giữ nguyên như TKCS đã phê duyệt; Về chiều dài cọc căncứ vào địa chất từng vị trí để xác định bảo đảm yêu cầu chịu lực, an toàn côngtrình khi thi công và khai thác;

+ VEC nghiên cứu tính toán cụthể về hiệu quả kinh tế của việc sử dụng công nghệ xử lý đất yếu bằng bấc thấmkết hợp hút chân không, theo báo cáo của VEC nếu dùng giải pháp này sẽ giảmthời gian thi công được khoảng 01 năm, như vậy đoạn tuyến từ Km0 - Km4 sẽ đưavào khai thác sớm 01 năm (nếu đảm bảo tiến độ), do đó sẽ tiến hành thu phí sớm01 năm. Trường hợp tính toán kết quả thu phí trong 01 năm có thể bù đắp đượcphần kinh phí tăng lên do thay đổi giải pháp xử lý nền đất yếu (từ bấc thấm kếthợp gia tải sang phương án bấc thấm kết hợp hút chân không) thì lựa chọn phươngán xử lý bằng bấc thấm kết hợp hút chân không, ngược lại nếu việc đưa côngtrình vào khai thác sớm 01 năm mà kết quả thu phí không bù đắp được thì giữnguyên phương án TKCS đã phê duyệt đảm bảo không phát sinh kinh phí lớn;

Yêu cầu VEC và Tư vấn tổng kếtvà đánh giá tính khả thi và hiệu quả về kinh tế của phương án xử lý nền đất yếubằng bấc thấm kết hợp hút chân không để lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảokinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình;

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và khẩn trươngthực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Vụ KHĐT; Vụ KCHT;
- Lưu VP, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long