BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 511/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI ĐOÀN NGHIÊN CỨU CỦA JICA VỀPHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT

Ngày 07 tháng 12 năm 2011, tạitrụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Đoàn nghiêncứu của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về phương án nghiên cứu xâydựng phát triến đường sắt (Hỗ trợ kỹ thuật của JICA). Tham dự cuộc họp có đạidiện các cơ quan: Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Trần Việt Thanh, Bộ Kế hoạch& Đầu tư, Bộ Tài chính, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA), Đoànnghiên cứu của JICA; Các đơn vị của Bộ GTVT: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư,Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, Cục Đường sắt ViệtNam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe Đoàn nghiên cứu củaJICA báo cáo về tình hình triển khai nghiên cứu, các nội dung cần xin ý kiếngiải quyết, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đứckết luận như sau:

Đánh giá cao sự cố gắng, tận tâmcủa Đoàn nghiên cứu bảo đảm tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên phương pháp tiếp cận cầnđiều chỉnh lại cho phù hợp điều kiện, tình hình hiện nay, giai đoạn này củaViệt Nam cụ thể:

1. Trong mục “Các vấn đề cần cânnhắc trong nghiên cứu” đề nghị đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng đường sắtViệt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các kịch bản cải tạo phát triển đường sắt hiệnnay để nâng cao tốc độ chạy tàu, nâng cấp từ khổ 1000 mm lên khổ 1435 mm, nângcấp tải trọng, làm đường đôi, đường lồng khổ 1000 mm và 1435 mm, đường khổ 1435mm toàn bộ và các kịch bản khác...nêu bình luận và chi phí của các kịch bản đầutư. Trên cơ sở đó đề xuất phương án xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đườngsắt trong thời gian tới phù hợp điều kiện nguồn lực và nhu cầu phát triển củaViệt Nam.

2. Về nội dung cuộc hội thảongày 09/12/2011 tại Hà Nội, đề nghị Đoàn nghiên cứu lấy tiêu đề là Hội thảođánh giá thực trạng đường sắt Việt Nam và đề xuất các phương án nghiên cứu.Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có báo cáo đầy đủ, chi tiết về thực trạngtuyến đường sắt hiện nay, phối hợp với Đoàn nghiên cứu để đề xuất phương án cảitạo và chi phí theo phương án A1, A2 trong báo cáo.

3. Về kế hoạch triển khai nghiêncứu: Báo cáo giữa kỳ vào tháng 02/2012, Báo cáo đánh giá tác động môi trươngtại các địa phương...giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với chức năng chủ dựán chủ trì đề xuất với Bộ giải quyết từng nội dung cụ thể. Vụ Kế hoạch đầu tư,Vụ khoa học công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp vớiTCTĐSVN để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c)
- Các cơ quan, đơn vị dự họp (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long