BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5183/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO

ÝKIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU VỀ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 112GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 2194 LĨNH VỰCTHỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Để tổng kết Chương trình 112 giaiđoạn 2006 – 2010 (Quyết định 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/6/2004về việc phê duyệt Chương trình phát triển giống thủy sản đến 2010) và xây dựngkế hoạch thực hiện Chương trình 2194 giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch năm 2011(Quyết định 2194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/12/2009 về việc phêduyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủysản đến năm 2020), Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởngNguyễn Thị Xuân Thu như sau:

1. Vụ Kế hoạch: Chủ trì việc tổngkết chương trình giống thủy sản giai đoạn 2006-2010 (chương trình 112) khẩn trươngthực hiện các nhiệm vụ:

- Thông báo các chủ đầu tư gửi báocáo đánh giá giám sát đầu tư các dự án đầu tư các Trung tâm giống quốc gia,Trung tâm giống cấp I các tỉnh theo nguồn vốn chương trình 112 (thời hạn báocáo từ khi đầu tư đến hết tháng 9/2010).

- Rà soát danh mục các dự án giốngchưa hoàn thành, dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2006-2010, đề xuất xử lý đốivới các dự án chưa hoàn thành hoặc dự án chuẩn bị đầu tư nhưng không còn phùhợp.

Các báo cáo hoàn thành gửi Lãnh đạoBộ trước 15/10/2010 để làm căn cứ xem xét kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015.

2. Tổng cục Thủy sản, Vụ Tài chínhphối hợp Vụ Kế hoạch thực hiện việc đánh giá giám sát đầu tư và rà soát danhmục các dự án nói trên theo chức năng, nhiệm vụ phân công.

3. Tổng cục Thủy sản khẩn trươngthực hiện và hoàn thành Quy hoạch phát triển giống thủy sản đến 2020 để làm căncứ đầu tư giai đoạn 2011-2015.

4. Tổng Cục Thủy sản đề xuất cácnhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, dự án nhập công nghệ về giốnggiai đoạn 2011 – 2015. Các nghiên cứu phải đạt mục tiêu “Tăng nhanh tỷ lệ sửdụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà phù hợp với điều kiện từng vùng,nhằm tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốcđộ tăng trưởng ngành. Đảm bảo 75% giống phục vụ nuôi trồng thủy sản là giốngsạch bệnh, có chất lượng cao được sản xuất trong nước, đảm bảo năng suất nuôitrồng các loại thủy sản tăng trên 50%”. Danh mục các nhiệm vụ đề tài, dự ángửi Vụ Khoa học công nghệ và môi trường để tổng hợp trình Bộ xem xét phê duyệttrong tháng 10/2010.

5. Vụ Khoa học công nghệ và môitrường phối hợp với các Viện nghiên cứu thủy sản lập danh mục các dự án ưu tiênđầu tư phát triển giống phục vụ mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quảxuất khẩu 2011-2015 trên các đối tượng cá tra, basa, tôm sú, tôm thẻ chântrắng, tôm hùm, cá biển, nhuyễn thể, rong tảo, trình Bộ phê duyệt danh mụctrong tháng 10/2010 để làm căn cứ xây dựng đề cương, phê duyệt dự toán và phânbổ vốn thực hiện hàng năm.

Văn phòng Bộ xin thông báo đến cácđơn vị liên quan biết để phối hợp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Các Vụ: KHCN&MT; KH; TC;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn