BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP
TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ MỘT CỬA ASEAN
Ngày 09/02/2012 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: các Vụ: Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ VN; các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN; Trung tâm Công nghệ thông tin.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (văn bản số 35/TB-VPCP ngày 08/02/2012). Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng có ý kiến kết luận như sau:
Việc triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia thực hiện cơ chế một cửa ASEAN là một chương trình lớn, phức tạp, khối lượng công việc nhiều, bao trùm tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT (hàng không, hàng hải, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đăng kiểm), liên quan đến nhiệm vụ của rất nhiều cơ quan, đơn vị trong Bộ nên cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trước mắt, giao các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số công việc sau:
1. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì trình lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Bộ GTVT về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (Ban chỉ đạo) và Tổ công tác của Bộ GTVT thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (Tổ công tác).
Ban chỉ đạo sẽ do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Trưởng Ban, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế làm Phó Ban thường trực, lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Hàng hải VN, Cục Hàng không VN làm Phó ban và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Vận tải, Vụ Kế hoạch Đầu tư; Tổng cục Đường bộ VN; các Cục: Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN; Đăng kiểm VN; Trung tâm Công nghệ thông tin làm ủy viên.
Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất thành phần Tổ công tác với bộ phận thường trực là đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

2. Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối chung của Bộ trong quan hệ làm việc với các Bộ, ngành khác và với ASEAN để triển khai thí điểm cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.
3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các thủ tục hành chính của Bộ để đề xuất các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện thí điểm trong giai đoạn trước mắt và triển khai tổng thể sau này.
4. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương đóng góp ý kiến về dự thảo Quan điểm, định hướng và kế hoạch triển khai Cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế hải quan một cửa (tài liệu đã phát tại cuộc họp).
Thừa lệnh lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/c);
- Các thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGPhạm Thị Phượng

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?