BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5305/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứNghịđịnh số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loạihàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 1005/TB-PTPLHCM ngày 15/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 2 (PLTK): Hợp kim nhôm dạng thỏi - 75% Al, 25% Si, Master Alloy Ingot (nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm bằng nhôm).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Washin Aluminum Việt Nam;

Địa chỉ: Lô C-8M, CN, đường DE6A, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương;

MST: 3702212265.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030273445/A12 ngày 10/2/2015đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hợp kim Nhôm - Đồng dạng thỏi, chưa gia công, hàm lượng nhôm » 75%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Al-25%Si Master Alloy Ingot.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp kim Nhôm - Silic dạng thỏi, chưa gia công, hàm lượng nhôm » 75%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 76.01 “Nhôm chưa gia công”; mã số 7601.20.00 “- Nhôm hợp kim” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái