BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5308/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứNghịđịnh số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loạihàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 798/TB-PTPLHCM ngày 10/04/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2- KN08#& Keo nóng chảy.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hiệp Hòa Thuận; Đ/c: Lô số 7, ấp Suối Cao xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; MST: 3900882889.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021003555/E21 ngày 20/11/2014 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất kết dính từ polyurethan trong dung môi ethylbenzen, xylen... hàm lượng rắn ~75%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot Melt Glue.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất kết dính từ polyurethan trong dung môi ethylbenzen, xylen... hàm lượng rắn ~75%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: TC01

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 35.06 “Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số là 3506.91.00 “- - Chất kết dính làm từ polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan Tây Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái