BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5314/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 83/TB1 -CNHP ngày 31/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy chống xước chưa tráng phủ melamin-formaldehit, ở dạng cuộn. Model AC2. Định lượng 25 gsm/m². Mới 100% (Mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung; Địa chỉ: 26 ngách 71/66 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số thuế: 0101535971.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10023531465/A11 ngày 12/12/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy làm từ 100% bột giấy hóa học, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, chưa nhuộm màu, định lượng 24.97 g/m², độ tro 20.36%, dạng cuộn, khổ 1267mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Melamine Uncoated Decorative Paper Tolerance of size ±5mm: Overlay Paper

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy làm từ 100% bột giấy hóa học, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, chưa nhuộm màu, định lượng 24.97 g/m², độ tro 20.36%, dạng cuộn, khổ 1267mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 48.02 "Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kì, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy bìa sản xuất thủ công", phân nhóm "- Giấy và bìa khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng", phân nhóm 4802.54 " - - Có định lượng dưới 40 g/m2" mã số 4802.54.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ
(Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái