1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 535/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNGXÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT

Thực hiện Quyết định số 2295/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 6 năm2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặngdanh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Bộ Giáo dục và Đàotạo, ngày 25 tháng 8 năm 2010 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của NGƯT TrầnQuang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự phiên họp có 19 thành viên (06 thành viên vắng mặt cólý do, vẫn tham gia bỏ phiếu) và Ban thư ký của Hội đồng. Sau khi nghe đồng chíTrưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng cấptỉnh và hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về, báo cáotình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị xét tặng danh hiệuNGND-NGƯT và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến. Hội đồng đã nghiêncứu hồ sơ, thảo luận và Phó Chủ tịch Hội đồng đã kết luận:

- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằmtôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêubiểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dụccủa đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò,đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiếnhành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Những trường hợp khôngđúng quy trình, không đúng thủ tục, không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tưsố 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướngdẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhândân, Nhà giáo ưu tú được đưa ra ngoài danh sách xét duyệt.

- Danh sách hồ sơ NGND và hồ sơ NGƯT sơ duyệt đủ điều kiệnđề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai, được đăng tảitrên Báo Giáo dục và Thời đại, đưa lên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi vềcác Hội đồng cấp tỉnh và các Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng nhất trí cử các ông (bà) có tên dưới đây vào Bankiểm phiếu sơ duyệt:

Trưởng ban: Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ

Các Uỷ viên: Ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Thanh tra;

 Ông Hà Văn Công, Vụ trưởng Vụ GDQP;

 Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ Trưởng Vụ GDTrH;

 Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ GDTX;

 Ông Trương Đình Mậu, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộquản lý cơ sở giáo dục;

Kết quả sơ duyệt danh sách hồ sơ NGND, NGƯT đủ điều kiện đưavào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai cụ thể là: (xemfile đính kèm)

Đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệuNGND-NGƯT của Bộ nghiên cứu kỹ từng hồ sơ, để phiên họp tới thảo luận và tiếnhành bỏ phiếu tán thành trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhànước.

Đề nghị các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cáctrường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ duyệt vàgửi ý kiến phản hồi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Giáo dục vàĐào tạo trước ngày 9/9/2010.

Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại CồViệt-Hà Nội

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để bc);
- Các Thứ trưởng (để bc);
- Công đoàn GDVN;
- Các uỷ viên HĐ;
- Ban thư ký HĐ;
- VP đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM;
- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thượcTW;
- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT;
- Báo GD&TĐ để đăng tải;
- Cục Công nghệ TT (để đưa lên mạng);
- Lưu VT, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông báo 535/TB-BGDĐT về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, ưu tú do Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ban hành