BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5351/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hànghóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quảphân tích số 1156/TB-PTPLHCM ngày 01/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí: SUREWET (55gal/thùng) hỗn hợp ester của các axit béo công nghiệp (Mục 4)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam; Địa chỉ: 99 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu; Mã số thuế: 3500101322

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030623666/A12 ngày 12/2/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu - Cục Hải quan TP.Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Có thành phần là hỗn hợp este của axit béo và hỗn hợp các axit béo, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SUREWET

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Có thành phần là hỗn hợp este của axit béo và hỗn hợp các axit béo, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu - Cục Hải quan TP. Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái