BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 536/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ VÀ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU NHẬT TÂN – TP. HÀ NỘI

Ngày 23/11/2007, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ và giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ KHĐT, Cục Giám định và QLCL CTGT, Hội đồng KHCN Bộ GTVT, Vụ KHCN, Vụ Tài chính, Ban QLDA 85.

Sau khi nghe Ban QLDA 85 báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Phần chung: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân là dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng của Thủ đô Hà Nội và cả nước, vì vậy các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 85 với nỗ lực cao nhất nhằm mục tiêu khởi công và hoàn thành công trình cầu Nhật Tân theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Về việc bổ sung Tư vấn thẩm tra hồ sơ TKKT hạng mục cầu chính (phần cầu dây văng):

- Phần cầu chính cầu Nhật Tân áp dụng giải pháp kết cấu dây văng liên tục nhiều nhịp (5 nhịp) lần đầu tiên xây dựng ở Việt Nam với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và công nghệ phức tạp. Vì vậy, công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ban QLDA 85 đã tiến hành thủ tục lựa chọn Tư vấn thẩm tra là Công ty tư vấn Đại học Xây dựng và đang trình Bộ xem xét, phê duyệt. Việc Tổ công tác giúp Bộ trưởng chỉ đạo về kỹ thuật công nghệ đề nghị đặc cách chỉ định bổ sung Tư vấn nước ngoài tiến hành thẩm tra TKKT cầu Nhật Tân đồng thời với Tư vấn thẩm tra đã được tuyển chọn theo kế hoạch đấu thầu của Bộ phê duyệt là cần thiết, tuy nhiên vấn đề này không phù hợp với các quy định quản lý, đầu tư xây dựng và sẽ có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án.

- Vì vậy, giao Ban QLDA 85 dự thảo văn bản trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định một nhóm chuyên gia nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm tiến hành thẩm tra TKKT hạng mục phần cầu chính (cầu dây văng) độc lập với đơn vị Tư vấn trong nước được lựa chọn và bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Số lượng và thời gian làm việc của các chuyên gia được xác định và phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể nêu trong đề cương tham chiếu như đề xuất của Ban QLDA 85 tại văn bản 345/BQL-DANT .

- Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, giao Ban QLDA 85 triển khai công tác lập đề cương tham chiếu trình Bộ chấp thuận. Đồng thời, thương thảo với nhóm chuyên gia tư vấn thẩm tra nước ngoài (dự kiến sử dụng Tư vấn thẩm tra của Pháp). Giao Vụ KHĐT chủ trì, chỉ đạo Ban QLDA 85 và các cơ quan liên quan dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện.

3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Nhật Tân: Cục Giám định và QLCL CTGT phối hợp với Ban QLDA 85 dự thảo văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị sớm phê duyệt đầu tư dự án GPMB, khu tái định cư để phục vụ cho dự án xây dựng cầu Nhật Tân và thực hiện công tác cắm cọc GPMB trên hiện trường.

4. Về hạng mục xây dựng kè bảo vệ bờ dọc theo hai bên sông Hồng: Thống nhất chủ trương sẽ đầu tư trong giai đoạn sau.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VP, VT, CGĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công