BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5404/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mứcthuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phântích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tạiThông báo số 453/TB-PTPL ngày 05/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phânloại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Quặng nhôm đã được làm giàu (Al2O3³80%) Fe2O3£2% bao bì đồng nhất 50kg/bao.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường Giang; địa chỉ: 7/3 khối 3, đường Phai Vệ, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn; MST: 4900234424.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026723060/A11 ngày 12/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Quặng nhôm đã làm giàu, dạng hạt, cỡ hạt <8mm, hàm lượng Al2O3 72% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Quặng nhôm đã được làm giàu (Al2O3³80%) Fe2O3£2%.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Quặng nhôm đã làm giàu, dạng hạt, cỡ hạt <8mm, hàm lượng Al2O3 72% tính theo trọng lượng

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc mã số 2606.00.00 “Quặng nhôm và tinh quặng nhôm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Cục HQ tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái