BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5410/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tíchcủa Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thôngbáo số 1039/TB-PTPLHCM ngày 20/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: AAF2200 Thuốc màu hữu cơ - Organic Compound 35. (Mục 14 tại TKHQ).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam); Địa chỉ: Lô B3, Đường N14&D4, KCN Đồng An II, Thủ Dầu 1, Bình Dương; MST: 3700850921.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020090604/E31 ngày 13/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ QL Hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Poly(vinyl isobutyl ether) trong hỗn hợp dung môi Hydrocarbon, Cyclohexanepropanol, Hexyl octyl ether, trọng lượng dung môi > 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: AAF2200 Compound 35.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Poly(vinyl isobutyl ether) trong hỗn hợp dung môi Hydrocarbon, Cyclohexanepropanol, Hexyl octyl ether, trọng lượng dung môi > 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”; phân nhóm 3208.90 “- - Loại khác”; mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ QL Hàng XNK ngoài KCN (Cục HQ Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái