BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5417/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểmtra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tưsố 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hànghóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tàichính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theodanh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 382/TB-PTPL ngày17/04/2015, Công văn số12- 2014/CV ngày 12/12/2014 của Công ty cổ phần Huynh Đệ và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Natri cacbonat (Na2CO3) dạng lỏng (mục 3 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty cổ phần Huynh Đệ; địa chỉ: Số 24, Ngõ 281 đường Cát Bi, khu D5 phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng; MST: 0200698550.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10023514186/A11 ngày 12/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Móng Cái - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp hóa chất, thành phần gồm: titan điôxít, hợp chất của sắt, lưu huỳnh. Dùng làm phụ gia trong thành phần nguyên liệu sản xuất băng dính.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Natri cacbonat (Na2CO3).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp hóa chất, thành phần gồm: titan điôxít, hợp chất của sắt, lưu huỳnh. Dùng làm phụ gia trong thành phần nguyên liệu sản xuất băng dính.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ CK Móng Cái (Cục HQ tỉnh Quảng Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái